Regulamin

Regulamin świadczenia usług dietetycznych drogą elektroniczną

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dietetykwiniarek.pl, prowadzony jest przez Katarzynę Winiarek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Dietetyki Katarzyna Winiarek, ul. Witosa 3/16, 42-224 Częstochowa, NIP: 5732778210, REGON: 364869374 , telefon 884-033-711, email: dietetyk.winiarek@gmail.com.
 2. Dane kontaktowe: adres pocztowy: ul. Witosa 3/16, 42-224 Częstochowa, adres poczty elektronicznej: dietetyk.winiarek@gmail.com, numer telefonu: 884-033-711.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123)
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć: Regulamin- niniejszy regulamin określający ogólne warunki sprzedaży, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, warunki i zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dietetykwiniarek.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia. Sprzedawca – Katarzyna Winiarek prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Dietetyki Katarzyna Winiarek,  Częstochowa 42-224, ul. Witosa 3/16, NIP: 5732778210, REGON: 364869374 , telefon 884-033-711, email: dietetyk.winiarek@gmail.com. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość usług znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia usług, miejsce wydania usług oraz dane Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca przygotuje i wyśle zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. Konto Klienta – konto Klienta pozwalające na korzystanie ze Sklepu Internetowego. K.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025 t.j. z dnia 2018.05.29 ze zm.). RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest: posiadanie przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 7. Klient, korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami przedmiotowego Regulaminu oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów i dóbr osobistych innych podmiotów.
 8. Klient powinien korzystać ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.
 9. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych oraz działanie polegające na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 10. Zabronione jest przez Klienta korzystanie ze sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonych urządzeń lub oprogramowania.
 11. Klienci sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony https://dietetykwiniarek.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-dietetycznych-droga-elektroniczna/, pobrać go oraz sporządzić jego wydruk.

§2. Rejestracja i logowanie

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 2. Rejestracja konta w Sklepie jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 3. Konto klienta umożliwia korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu, w tym do:
  • wprowadzania, edytowania lub usuwania danych,
  • składania zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
  • tworzenia listy zakupów;
  • przeglądania historii zamówień;
  • zamówienia i rezygnacji z zamówienia newslettera;
  • korzystania z kodów rabatowych;
  • dokonywania płatności za zamówienia przy odbiorze.
 4. Klient może zarejestrować zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 6. Konto jest zabezpieczone hasłem nadawanym indywidualnie przez Klienta.
 7. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym za pośrednictwem Konta, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta.
 8. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta, zaś proces rejestracji zostaje zakończony.
 9. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest nieodpłatna i świadczona przez czas nieokreślony.
 10. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 884-033-711 bądź e-mailowo dietetyk.winiarek@gmail.com lub przez. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 11. Klient może zostać pozbawiony konta lub Sprzedawca może ograniczyć jego dostęp do zasobów Sklepu, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  – podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  – dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego zachowań niezgodnych z przepisami prawa lub ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności naruszył dobre imię innych klientów sklepu internetowego lub Sprzedawcy.
 12. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego może dokonać powtórnej rejestracji wyłącznie po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną również w przypadkach:
  a. nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu;
  b. naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  c. naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych lub zasad współżycia społecznego;
  d. korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
  e. przesyłania lub umieszczania przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron skutkuje zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu Internetowego.

§3. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 3. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 4. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu usługi znajdującej się w ofercie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na warunkach określonym w Regulaminie.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  • zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
  • wybrać produkt/usługę będącą przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”, „Przejdź do kasy”;
  • należy wpisać dane odbiorcy zamówienia, a także podać numer telefonu do kontaktu;
  • wybrać formę płatności;
  • zaakceptować regulamin oraz kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę usługi, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić.
 5. Klient jest zobowiązany do zapłaty za złożone zamówienie. 
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia złożonego przez Klienta.
 7. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Klient powinien uiścić płatność za dokonane zakupy w ciągu ­­­­­­­­­­­­­­­­­3 dni roboczych od otrzymania wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku zamówienie jest anulowane.
 11. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu e-mail i danych kontaktowych. W przypadku podania przez Klienta błędnego danych kontaktowych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§5. Formy płatności

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym powinny zostać opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia/wykonaniem usługi) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych.
 2. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, tradycyjnym lub za pośrednictwem TPay lub PayPal.
 3. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

§6. Realizacja zamówień

 1. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na podany adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia).
 2. W przypadku podjęcia indywidualnej współpracy dietetycznej (w tym jadłospisu, pakietów dietetycznych) po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania na wskazany adres e-mail formularzy do wypełnienia, które są niezbędne do podjęcia współpracy.
 3. Klient jest zobowiązany do wypełnienia przesłanego wywiadu żywieniowo-zdrowotnego w sposób rzetelny i prawdziwy oraz każdorazowo informować o zmianach.
 4. Klient powinien poinformować Sprzedającego o wszelkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych. Przed przystąpieniem do korzystania z usług dietetyka Klient powinien ustalić z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.
 5. Klient jest świadomy, że ukrywanie istotnych dla dietoterapii informacji może mieć negatywny wpływ na jego stan zdrowia, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Klient jest świadomy, że przygotowany dla niego program żywieniowy przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny oraz że dostarczone przez Sprzedającego zalecenia dotyczące zmiany trybu życia nie są jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia celu wyznaczonego przez klienta. Jednocześnie Klient jest świadomy, że zaproponowany plan żywieniowy wymaga od niego pracy i zaangażowania.
 7. W przypadku udzielenia przez Klienta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Klienta przygotowanego planu żywieniowego.
 8. Klient jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wszelkie przekazane przez Sprzedającego materiały są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.
 9. Czas oczekiwania na indywidualny jadłospis oraz podjęcie indywidualnej współpracy to 14 dni od momentu dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych materiałów do podjęcia współpracy. Czas ten w wyjątkowych sytuacjach może się wydłużyć, o czym Sprzedający poinformuje niezwłocznie Kupującego.
 10. Współpraca dietetyczna obejmująca pakiet miesięczny z jadłospisem zostaje podjęta z chwilą wysłania jadłospisu przez Sprzedającego.
 11. W przypadku czasowych pakietów dietetycznych w celu ich przedłużenia należy złożyć kolejne zamówienie minimum 7 dni przed ukończeniem bieżącego pakietu, aby zachować ciągłość współpracy.

§7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: ul. Witosa 3/16, 42-224 Częstochowa, lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dietetyk.winiarek@gmail.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obligatoryjne.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 6. W przypadku spełnienia  zamówionego świadczenia przez Sprzedawcę, Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest plan dietetyczny zrealizowany w ramach opieki online oraz o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§8. Reklamacja

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać drogą e-mailową na adres dietetyk.winiarek@gmail.com.
 2. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§9. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm. ).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja w formie e-mail. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny zmienić adres e-mail na który jest wysłany Newsletter, lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie powiadomiony przez umieszczenie informacji na stronie www.dietetykwiniarek.pl lub e-mailowo w przypadku Klientów, którzy założyli Konto Klienta w Sklepie internetowym.
 4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2020 roku.

Zał. Nr. 1 do Regulaminu

Miejscowość, data

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Dane sklepu – proszę wpisać

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów/usług:
Numer zamówienia/ nazwy produktów:
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr.

podpis Konsumenta